Forum Intro
Forum dwar il-Festi Interni li jsiru madwar Malta u Ghawdex, il-valur religjuz u artistiku taghhom. Forum dwar is-salvagwardja ta' dawn il-Festi ta' gewwa fl-ambitu ta' dak li huwa tradizzjonali. Opportunita` biex wiehed jesprimi ruhu dwar is-sbuhija tal-festa ta' gewwa meta dawn isiru kif suppost, bil-mod tradizzjonali taghhom u okkazjoni tajba biex wiehed jirrimarka dwar xi nuqqasijiet jew aghar minn hekk inizjattivi li l-iskop uniku taghhom ikun li jxejnu u jbiddlu dawn il-funzjonijiet solenni ghal attivitajiet moderni u cerimonji hfief.
http://Festiinterni.aimoo.com

Founded: 06/04/2008
Forum category: Arts
Forum Categories
Il-Festi Interni fil-Parrocca Tieghek
REGOLI GHAL DAN IL-FORUM
Il-Festi Interni fil-Parrocca Tieghek.
Arti, Armar u Tezori fil-Knejjes Taghna
Festi Ohra Matul is-Sena
Diskussjonijiet Generali
>> Go to Festi Interni